Услуги

supervision
Cost benefits analysis_1
2

Проектиране и изготвяне на стратегически документи в сферата на транспорта и инфраструктурата

Самостоятелно и съвместно с наши партньрски организации предлагаме:

  • Проектиране на инфраструктурни обекти (в т.ч. пътища и съоръжения)
  • Изготвяне на проекти за временна организация на движението
  • Изготвяне на стратегически документи, в т.ч. Генерални планове за организация на движението, Транспортни схеми, Общи устройствени планове, вкл. Екологични оценки и Оценки на съответствието

Разработване на финансови и икономически анализи, анализи “Разходи – Ползи”

При изготвянето на финансови и икономически анализи се разглеждат финансовата обезпеченост и рентабилност на конкретния проект, изготвят се анализи на риска и чуствителността, както и анализ на разходите и ползите от него. Анализът “Разходи-Ползи” представлява практически метод за оценка желателността на проектите в дългосрочен срок. В него се описват директните ползи и разходи от проектите, а в по-широк план – тяхното въздействие върху големи групи от хора, сектори на индустрията и райони.

Моделиране и анализ на трафика

Нашият екип разполага с експерти в сферата на моделирането и анализа на трафика и пътната и градска инфраструктура. Предлагаме комплексни услуги, свързани с:

  • Моделиране на транспортни мрежи (AIMSUN, PTV VISSIM, PTV VISUM);
  • Транспортно-комуникационно анализи;
  • Оптимизиране на циклограми за светлинно-регулирани кръстовища (PTV VISSIM);
  • Моделиране на пешеходно движение (PTV VISWALK);
  • Разработване на система за управление на пътните активи.